Ανέβασμα wordpress σε ένα νεο directory σε VPN σερβερ πανεπιστημίου

Cancelled

Job #: 6751 Post Date: 04.08.2017 12:56

Θα ήθελα να μου ανεβάσεις ένα wordpress σε σερβερ VPN ενός πανεπιστημίου σε νέο directory στο οποίο θα δημιουργήσω ένα νέο website. Πόσες ώρες θα απαιτηθούν γι αυτό? Ευχαριστώ Γιάννης

Posted by

Required skills

PHPMercurialApache

Get the job done

Budget:
$30
-$78
Job type:
One-time
Hiring from:

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.9241 sec