תנאי שימוש

ברוכים הבאים לשירות Start A Job (להלן "השירות") של חברת מקשרון בע"מ (להלן "החברה"). השימוש בשירות מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי המפורטים במסמך זה (להלן "תנאי השימוש", "הסכם השימוש").

השירות הינו פלטפורמה מקוונת המחברת בין "מבצעי עבודה" (פרילאנסרים, קבלנים עצמאים ושכירים) ובין "מזמיני עבודה" המבקשים לשכור את שירותיהם של מבצעיי העבודה. כולם להלן יקראו "המשתמש" ו/או "המשתמשים בשירות".

הנוסח של תנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר למען הנוחות בלבד, אולם תנאי השימוש מופנים לכלל המשתמשים בשירות, זכר או נקבה, יחיד או רבים, אדם פרטי או תאגיד.

השירות מאפשר למזמיני עבודה להעלות פרסומים לגבי עבודות שבעבורן הם מבקשים לאתר מבצעי עבודה מתאימים.

מבצעי עבודה, יכולים באמצעות השירות להציע את שירותיהם לאותם מזמיני עבודה. מזמיני העבודה יוכלו לבחור מבין מבצעי העבודה המתאימים להם, לנהל עימם משא ומתן על תנאי העסקתם ולשכור את שירותיהם, בין אם באופן חד פעמי לביצוע עבודה מוגדרת מראש או לחילופין בהסכם העסקה ארוך טווח וקבוע.

המשתמשים בשירות מצהירים כי הם מודעים לכך שהשירות משמש כפלטפורמה בלבד ואין השירות ו/או החברה מהווים צד כלשהו בכל התקשרות, חד פעמית או ארוכת טווח, אשר תצא לפעול בין מזמיני העבודה ומבצעי העבודה.

החברה לא תישא בכל אחריות שהיא בגין פעולה או מחדל אשר נעשו על ידי המשתמש בשירות אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש.

לתנאי השירות מצורף קישור למסמך הצהרת מדיניות הפרטיות מדיניות פרטיות של החברה (להלן "מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השירות.

עם אישורך את תנאי שימוש אלה על ידי לחיצתך על כפתור "אני מסכים" הממוקם בסוף תנאי השימוש להלן, הנך מכפיף את עצמך לתנאי השימוש ותנאים המפורטים בהם. הנך נדרש לקרוא היטב את תנאי השימוש המהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין החברה, ספקית השירות.

ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש או לחלק מהם, לרבות מדיניות הפרטיות הכלולה בהם, הנך נדרש לחדול מן השימוש בשירות, בכל פלטפורמה ו/או מדיה שהשירות זמין לך בו.

באפשרותך בכל עת, להתעדכן בנוסחם המעודכן של תנאי השימוש בכתובת תנאי שימוש

אנא הקדש תשומת לב לקריאת תנאי השימוש שכן כלול בהם מידע חשוב בנוגע לזכויותיך וחובותיך כתוצאה מהתקשרותך עם החברה לרכישת השירות.

1. הגדרות

1.1. "ההסכם" – תנאי שימוש אלו לרבות כל מסמך המקושר אליהם.

1.2. "Start A Job" – פלטפורמה מקוונת לפרסום הצעות עבודה וקבלת השירותים הניתנים על ידי חברת XXXX והחברות הקשורות עמה.

1.3. "מזמין העבודה" – אדם או תאגיד המבקש לשכור שירותים של בעל מקצוע ואת השירותים הנכללים בשירות.

1.4. "מבצע עבודה" – אדם או תאגיד המבקש להעניק שירותים מקצועיים בתחום מסוים וכן לקבל שירותים מהחברה באמצעות הרישום לשירות.

1.5. "הסכם התקשרות" – הסכם אשר ייחתם בין החברה ובין מחפש עבודה למנוי חודשי ו/או לתשלום עמלות שירות ו/או שירותי קידום באתר. הסכם זה הינו בנוסף למפורט בתנאי שימוש אלו.

1.6. "פרסום משרה" – הזמנה לקבל הצעות עבור עבודה חוקית בכל תחום חוקי, לרבות מנותני שירותים מקצועיים (כגון אינסטלטור, חשמלאי וכד'), עובדים זמניים, מעובדים לעבודה חד פעמית ומעובדים עצמאיים.

1.7. "משתמשים בשירות" – מזמיני עבודה או מבצעי עבודה אשר נרשמו לשירות ואשר קיבלו ואישרו את תנאי השימוש.

1.8. "פרסומים" – פרסומים של משרות, פרופילים של משתמשים רשומים, קבצים אשר הועלו באמצעות השירות והועברו בין המשתמשים בשירות.

1.9. "חשבון משתמש" – חשבון המשוייך למשתמש רשום בשירות. חשבון המשתמש מכיל את הפרטים האישיים של המשתמש כפי שניתנו על ידו בעת רישומו לשירות לרבות כתובות דוא"ל, שמות, דרכי יצירת קשר וסיסמאות.

1.10. "תוכן" – מלל, קבצים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו וכל מידע אחר אשר נכלל בשירות.

1.11. "תוכן משתמש" – כל תוכן שהוא אשר הועלה לשירות, בכל פלטפורמה שהיא, על ידי משתמש רשום לרבות, אך לא רק, פרטי חשבון משתמש, פרסומי משרות וקבצים.

2. למי מיועד השירות

2.1. השירות ניתן על ידי החברה אך ורק לאנשים ו/או גופים הרשאים להתקשר בהסכם מחייב על פי הדין החל עליהם ובהתאם לתנאי שימוש אלו ועל פי כל דין.

2.2. השירות אינו זמין לקטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנה ו/או למשתמשים רשומים אשר הגישה לשירות עבורם נחסמה. עם הרשמתך לשירות הנך מאשר בזאת כי אתה מעל גיל 18 וכי יש לך את הזכות ו/או הרשות ו/או היכולת להתקשר בהסכם מחייב.

2.3. ככל ופרסום משרה מתייחס לעבודות אשר יכולות גם להתבצע על ידי קטינים, הרי שההתקשרות עם מזמין העבודה, תהיה באמצעות האפוטרופוס החוקי של הקטין, המועמד להיות מבצע העבודה, ומבחינת החברה, האפוטרופוס יהיה "המשתמש הרשום" לשירות והסכם ההתקשרות ותנאי השימוש, יחולו בין החברה ובין האפוטרופוס.

2.4. האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השירות עבור חשבון משתמש במידה ויוודע לחברה כי בעל חשבון המשתמש הינו קטין מתחת לגיל 18.

2.5. ככל והמשתמש הרשום הינו תאגיד, המשתמש הרשום מצהיר כי יש לו את הזכות להתחייב בשם התאגיד ולהתקשר בהסכם לקבלת השירותים מאת החברה.

2.6. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת השירות.

3. הרשמה לשירות

3.1. על מנת לקבל את השירותים מהחברה, יש להירשם לשירות וליצור שם משתמש וסיסמה אשר באמצעותם תתבצע הגישה לחשבון המשתמש לצורך השימוש בשירות.

3.2. ניתן להירשם לשירות גם באמצעות צדדים שלישיים כגון רשתות חברתיות, באופן שחשבון המשתמש לשירות, יקושר עם חשבון המשתמש ברשת החברתית ובלבד, שהמשתמש נתן את הסכמתו לחברה, לעשות שימוש בנתונים שניתנו לאותם צדדים שלישיים, לצורך השלמת הרישום לשירות. המשתמש יוכל לשנות בכל עת את הקישור לחשבונות צדדים שלישיים ולהירשם לשירות באופן ישיר באתר או בישומון (אפליקציה) של החברה.

3.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמהלך הרישום לשירות, יימסר על ידו מידע, לרבות מידע אישי כגון, אך לא רק, כתובת דואר אלקטרוני, שם, מספר טלפון וסיסמה.

3.4. כמו כן מצהיר המשתמש כי המידע שהוא מסר במועד הרישום לשירות, הינו מידע נכון ומדויק וכי באחריות המשתמש לדאוג לעדכונו על פי הצורך.

3.5. כתנאי להרשמה לשירות, יידרש המשתמש לאשר את תנאי השימוש וכן לאשר את הסכמתו לקבל מהחברה מעת לעת ועל פי הצורך, עדכונים, הודעות, הפניות לרבות מצדדים שלישיים, הצעות שיווקיות והודעות פרסומת מאת החברה ו/או מצדדים שלישיים המשתפים עם החברה פעולה בפעילות עסקית משותפת. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה אשר בדין לאשר את הסכמתו לעיל, אולם העדר הסכמה לא תאפשר לחברה להציע למשתמש הרשום את מכלול השירותים הכלולים בשירות וייתכן אף כי לא ניתן יהיה לאותו משתמש רשום, לעשות שימוש בשירות למטרת השירות. החברה תהיה רשאית לשלוח אליך הודעות ועדכונים כמפורט לעיל, בכל אמצעי קשר אשר עומד לרשותה לגבי כל משתמש רשום, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בדואר אלקטרוני, באמצעות שרות ההודעות המובנה בשירות, בהודעות לטלפון הסלולרי, בפקס, בדואר ישראל, באמצעות הרשתות החברתיות וכל אמצעי חוקי אחר אשר תראה החברה לנכון ועל פי צרכיה.

3.6. המשתמש מצהיר כי ידוע שלו שהחברה משתפת פעולה עם צדדים שלישיים והסכמתו לעיל מהווה גם את הסכמתו המפורשת לקבלת הודעות, עדכונים והצעות שיווקיות, גם מאותם צדדים שלישיים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה כאמור.

3.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות בכל עת את חשבון המשתמש ו/או לבטלו ככל ויתברר לחברה כי המשתמש מסר, לצורך הרשמתו לשירות, פרטים שגויים ו/או שקריים ו/או מטעים. כמו כן החברה תהיה רשאית למנוע שימוש בשירות למשתמש מסוים ככל ואותו משתמש הפר את תנאי השימוש והסכם השימוש בשירות.

3.8. המשתמש מצהיר כי לא יעביר לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את פרטי חשבון המשתמש שלו לשימושו של אחר.

3.9. משתמש בשירות שהינו עוסק מורשה ו/או פועל בשמו של תאגיד, מצהיר כי כל פעולותיו אשר נעשות ו/או תעשינה באמצעות השירות, תהיינה כדין ועל פי הרשאה אשר ניתנה לו על ידי התאגיד שהוא פועל בשמו.

3.10. באחריות המשתמש להשתמש בשירות אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין החל ועל פי הסכם השימוש, לרבות בעניין התכנים אשר יעלה המשתמש לשירות, תשלומי מיסים לרשויות הנובעים מההתקשרויות אשר נעשו בעזרת השירות וכל חיוב אחר אשר נדרש על פי דין.

4. השירות

4.1. השירות ניתן למשתמשים רשומים באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובאמצעות היישומון (אפליקציה) הניתנת להורדה מהחנויות המקוונות של הספקיות השונות.

4.2. השירות הינו פלטפורמה אשר החברה מעמידה למזמיני עבודה המבקשים לשכור שירותיהם של מבצעי עבודה ו/או בעלי מקצוע על פי דרישותיהם.

4.3. מזמיני עבודה: השירות מאפשר למזמיני עבודה להקים פרופיל משתמש, לפרסם משרות ו/או הצעות עבודה מטעמם, לאתר מבצעי עבודה מתוך מאגר המועמדים הרשומים לשירות, לנהל משא ומתן עם מבצעי עבודה, להתקשר בהסכם מחייב עם מבצעי עבודה, לקבל ולהעביר תשלומים בגין שירותים שניתנו ו/או התקבלו, למלא חוות דעת על מבצעי עבודה ולנהל את כלל הפעילות בחשבון המשתמש שלהם.

4.4. מבצעי עבודה: השירות מאפשר למבצעי עבודה להקים פרופיל משתמש, להגיש הצעות למזמיני עבודה, לקיים שיחת הכרות ו/או ראיון עם מזמין עבודה הרשום לשירות, להעביר רשימת ממליצים, לנהל משא ומתן עם מזמיני עבודה, להתקשר בהסכם מחייב עם מזמין עבודה, לקבל ולהעביר תשלומים בגין שירותים שניתנו ו/או התקבלו, למלא חוות דעת על מעסיק ולנהל את כלל הפעילות החשבון המשתמש שלו.

4.5. השירות הניתן על ידי החברה הינו פלטפורמה המשמשת מזמיני עבודה לאתר מבצעי עבודה המתאימים לביצוע העבודה אותה פרסמו. אין, ולא תהיה לחברה, כל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או תוצאתי אשר נגרם למזמין עבודה ו/או למבצע עבודה כתוצאה מהשירות ו/או השימוש בשירות ו/או כתוצאה מהתקשרות בין מבצע עבודה למזמין עבודה.

4.6. המשתמש בשירות מעניק בזאת לחברה את הסכמתו להציג במסגרת קבלת השירות באתר ו/או בישומון (אפליקציה) פרסומות מטעמם של צדדים שלישיים אשר, בין היתר, יכוונו ויותאמו לכל משתמש על פי הרגלי השימוש שלו בשירות.

5. חשבון משתמש ויצירת פרופיל משתמש

5.1. בכפוף להסכמת המשתמש ואישורו כי הוא קרא, הבין וקיבל על עצמו את תנאי השימוש לקבלת השירות, החברה מעמידה למשתמשי השירות פלטפורמה מבוססת תוכנה, אשר נועדה להפגיש בין מבצעי עבודה למזמיני עבודה כהגדרתם לעיל.

5.2. שם משתמש, או כל תוכן אחר אשר יישמר בחשבון המשתמש בשירות כחלק מפרופיל המשתמש, לרבות קבצים מצורפים ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים (להלן "תוכן משתמש"), הינם באחריות המשתמש בלבד והחברה לא תהיה אחראית בגין כל טענה אשר תועלה כלפיה בנוגע לתוכן משתמש כלשהו.

5.3. אין לפתוח חשבון משתמש במטרה לבצע הונאה ו/או מרמה ו/או כל פעולה אשר נוגדת את החוק ואת תנאי הסכם שימוש זה.

5.4. המשתמש מתחייב בזאת כלפי החברה כי שם משתמש ו/או תוכן המשתמש לא יפר זכויות של צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים.

5.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות באמצעות השירות כל שימוש אסור במידע, המוגן על פי דיני הפרטיות או כל דין אחר.

5.6. אין לשמור ו/או להזין ו/או לשלוח ו/או להפיץ בכל אמצעי שהוא באמצעות השירות, כל מידע המכיל תוכן פדופילי או כל תוכן אחר אשר אינו ראוי למטרת השימוש בשירות.

5.7. אין לבצע כל מניפולציה אשר תפגע באופן קבלת השירות ו/או בקוד התוכנה של האתר ו/או היישמון באמצעותם ניתן השירות למשתמש. אין להפיץ באמצעות השירות כל תוכנה זדונית לרבות וירוס, סוס טרויאני, תולעת, רובוט וכל קוד תוכנה אשר נועד לחבל בשלמות המידע ו/או להתערב באופן פעולת התוכנה באמצעותה מופעל השירות ו/או להוציא מידע מהחברה ו/או ממשתמש שלא כדין.

5.8. החברה מצהירה בזאת כי היא תשתף פעולה לבדיקת כל תלונה אשר תועבר אליה, בין אם על ידי רשות מוסמכת ובין אם לאו, שעניינה הפרה של זכויות צדדים שלישיים ו/או עבירה על החוק, המתבצעת באמצעות השירות.

5.9. במהלך השימוש בשירות, משתמש יכול לשלוח למשתמשים אחרים בשירות מסמכים, הודעות, תמונות, שרטוטים וכל תוכן משתמש אחר, הקשור למטרת השימוש בשירות, כל עוד תוכן המשתמש לא מפר זכויות של צדדים שלישיים.

5.10. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בכל הוצאה אשר תיגרם לה בקשר עם הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים בתוכן המשתמש המועבר ו/או הנשמר באמצעות השירות.

5.11. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהצעות עבודה ו/או כל תוכן משתמש אחר אשר יופץ באמצעות השירות, הינו תוכן אשר יהיה זמין ליתר המשתמשים בשירות והחברה תהיה רשאית לעשות שימוש בהצעות העבודה ו/או תוכן המשתמשים גם לצורך העברתו לצדדים שלישיים מבלי לקבל על כך מראש את אישור המשתמש, לרבות לצורך העברה לדפוס של הצעות העבודה.

5.12. לחברה שמורה הזכות לקבוע את אופן השימוש שהיא עושה בהצעות העבודה ו/או תוכן משתמש אחר במטרה להרחיב את קהל המשתמשים בשירות בכל אמצעי שיווקי שהיא תראה לנכון ולמשתמש לא תהיה כל טענה לחברה בשל כך.

5.13. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמש בחשבון המשתמש שלו ולכל הצעת עבודה אשר פורסמה מטעמו. לחברה שמורה הזכות, אך זו אינה חובתה, לנטר את תוכן המשתמש ולאשר מראש כל פרסום מטעמו של משתמש מסוים, אולם אין הדבר גורע מאחריותו של המשתמש על התכנים בחשבון המשתמש שלו ו/או אשר הופצו על ידיו, ובכל מקרה החברה תהיה רשאית למחוק, לתקן ולהזיז כל תוכן אשר היא חושבת לנכון וזאת מבלי להודיע על כך מראש ובלא צורך לנמק.

6. השירות כפלטפורמה

6.1. השירות הינו פלטפורמה דיגיטלית אשר נועדה להפגיש בין מזמיני עבודה ובין מבצעי עבודה.

6.2. השירות אינו מתיימר לתת מצג כלשהו למשתמש לגבי זהותם המשפטית של הצדדים העומדים להתקשר ביניהם באמצעות השירות, יושרם ו/או כוונותיהם בקשר עם השימוש בשירות.

6.3. באחריות המשתמש, בין אם מזמיו עבודה ובין אם מבצע עבודה, לבחון באופן זהיר את הצד עמו הם עתידים להתקשר ולהפעיל בעניין שיקול דעת, כפי שהיה מופעל בעסקה אשר הייתה יוצאת לפועל ללא השימוש בשירות

6.4. החברה אינה מתחייבת כי באמצעות השימוש בשירות ימצא מזמין עבודה מועמד מתאים לביצוע עבודה, והיא אינה מתחייבת שמבצע עבודה יצליח לאתר מזמין עבודה המעוניין בשירותיו.

6.5. החברה אינה מתחייבת כי המידע המפורסם באמצעות השירות על ידי המשתמשים בשירות הינו מידע נכון ו/או מידע שנבדק על ידי החברה בכל אופן שהוא, ועל כן, המשתמשים בשירות הם האחראים הבלעדיים לתוכן אשר מפורסם ו/או מופץ על ידם.

6.6. באחריות המשתמש העומד להתקשר בהסכם עם משתמש אחר באמצעות השירות, לבצע את כל הבדיקות הנדרשות בטרם יתחייב מולו בהסכם בעל תוקף משפטי.

6.7. המשתמש משחרר בזאת מכל אחריות שהיא את החברה, מנהליה, בעלי המניות שלה, חברות בנות ו/או חברות קשורות אחרות, לגבי כל פעולה אשר בוצעה באמצעות השירות על ידי משתמש או כל גורם אחר.

6.8. באחריות המשתמש להודיע לחברה על כל פגיעה ו/או הפרה של זכויותיו והחברה תעשה כל מאמץ מהצד שלה למזער את הפגיעה במשתמש ככל שניתן, בין היתר על ידי הסרה של תכנים ו/או עריכתם מחדש.

6.9. מובהר כי השימוש בשירות הוא באחריות המשתמש בלבד, בין אם המשתמש הוא מזמין עבודה ובין אם הוא מבצע עבודה.

7. אחריות משפטית

7.1. החברה אינה צד לכל התקשרות אשר תצא לפועל בין המשתמשים בשירות. לחברה אין ודאות לגבי זהותם של המשתמשים בשירות והיכולת המשפטית של כל משתמש להתקשר בהסכם מחייב עם משתמש אחר.

7.2. החברה אינה אחראית לטיבו /או נכונותו של כל תוכן משתמש אשר ייעשה בו שימוש במסגרת השירות בין היתר לרבות מצגים, הבטחות, התחייבויות, המלצות אשר פורסמו מטעמו של משתמש רשום.

7.3. לחברה לא תהיה כל אחריות והחברה מצהירה בזאת כי אין לה, ולא יכולה להיות לה, שליטה לגבי אופן ביצוע עבודה אשר הוזמנה באמצעות השירות על ידי מבצע עבודה ו/או נותן שירותים ("פרילנסר") לרבות, אך לא רק, באופן ההתקשרות וההעסקה של מבצע העבודה, סיום ההעסקה עם מבצע עבודה ותנאי העבודה של מבצע עבודה כפי שסוכמו עם מזמין העבודה, במהלך השימוש בשירות. מובהר כי כל התנאים אשר יסוכמו בין צדדים העושים שימוש בשירות, הם באחריות מבצע העבודה ומזמין העבודה בלבד ולחברה אין כל שליטה ו/או ידיעה לגבי תוכנם ו/או תוקפם ו/או יישומם בפועל במהלך ההתקשרות וכי האחריות לאכיפת ההתקשרות בין הצדדים, חלה על הצדדים בלבד ולחברה ו/או לשירות לא תהיה כל אחריות בעניין לגבי צד שאינו מקיים את ההסכם ו/או אופן קיום ההסכם ואכיפתו.

8. התקשרות בין משתמשי השירות באמצעות השירות – הסכם נפרד ועצמאי

8.1. מובא בזאת לידיעת הצדדים, והצדדים מאשרים בזאת כחלק בלתי נפרד מקבלת השירות, כי כל התקשרות אשר תצא לפועל באמצעות השירות, בין מזמין עבודה למבצע עבודה, הינו הסכם נפרד ועצמאי בעל תוקף משפטי המחייב את הצדדים בלבד. לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לשירות, לא תהיה כל אחריות, והם לא יהיו צד, לכל הסכם אשר ייכרת בין מזמין עבודה למבצע עבודה.

8.2. מבצע עבודה יפעל לקיום התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות עם מזמין העבודה, כפי שהתחייב לכך בהסכם הנפרד, לרבות בנושאים הקשורים לתיאור העבודה ותשלומים אשר יתקבלו כתוצאה מההתקשרות על פי ההסכם העצמאי בין הצדדים וכפי שתועד על ידם באמצעות השירות. הצדדים מתחייבים שלא לפעול בניגוד לתנאי השימוש ולא לערוך ביניהם התקשרויות נוספות, אלא באמצעות השירות.

8.3. הצדדים מודעים ומסכימים כי השירות הינו פלטפורמה בלבד אותה מספקת החברה למשתמשי השירות, על מנת לחבר בין מזמיני עבודה ובין מבצעי עבודה וכי אלמלא השימוש בשירות, לא היו הצדדים מתקשרים בהסכם ביניהם ועל כן, תהיה החברה זכאית לדרוש ממבצע העבודה את עמלת השירות בגין כל סכום אשר יקבל מבצע עבודה ממזמין עבודה, בגין שירותים שניתנו על ידו, בין אם באמצעות השירות ובין שלא באמצעות השירות וכפי שיוודע לחברה ובמועד אשר יוודע לחברה ולמבצע העבודה, לא תהיה כל טענה לחברה בשל כך.

8.4. למען הסר ספק, מבהירה החברה כי אין לה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין התקשרויות אשר תיערכנה בין מזמין עבודה למבצע עבודה באמצעות השירות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות בעניין של שביעות רצון מאיכות העבודה אשר התבצעה על ידי מבצע עבודה, עמידה בתשלומים של מזמין עבודה, עמידה בלוחות הזמנים, איכות השירות וכל עניין אחר, אשר עולה מהחוזה המחייב אשר נכרת בין הצדדים להתקשרות העצמאית בין המזמין ובין מבצע העבודה.

9. התחייבות המשתמש בשירות

9.1. המשתמש בשירות, בין אם מזמין עבודה ובין אם מבצע עבודה, מתחייבים בזאת כלפי החברה שלא לערוך ביניהם התקשרויות נוספות ו/או מתוקנות, אלא באמצעות השירות. הצדדים מודעים כי כל מבצע עבודה אשר יתקשר עם מזמין עבודה באמצעות השירות, חייב בעמלת שירות בשיעור אשר סיכמה איתו החברה בהסכם נפרד לקבלת השירותים (להלן "הסכם התקשרות").

9.2. המשתמשים בשירות מעניקים בזאת לחברה באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל וחופשי מתשלום תמלוגים. את הזכות לעשות שימוש, לשכפל, להפיץ, להציג, לערוך, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לעשות יצירה נגזרת, להמחיז, להקליט, לצלם ולהעמיד לרשות הציבור, כל תוכן משתמש שהועלה ונשמר על גבי הפלטפורמה עליה ניתנת השירות. לרבות מחוץ לישראל.

9.3. חל איסור מוחלט על כל משתמשי השירות, לנסות ולערוך שינויים בכל דרך שהיא, במשוב וחוות הדעת אשר ניתנו עבור שירות של מבצע עבודה ו/או מזמין עבודה ואשר תועדו באמצעות משתמשי השירות.

10. תשלומים

10.1. הסכום הסופי אשר ישולם בין מזמין עבודה לבין מבצע עבודה עבור כל התקשרות נפרדת אשר נערכה ביניהם באמצעות השירות, יעודכן בלשונית "עמלות וחיובים" עמלות וחיובים באתר ו/או ביישומון (אפליקציה).

10.2. מזמין עבודה נדרש בזאת לשלם למבצע עבודה בגין עבודה אשר בוצעה על ידו. בדרכים אשר סוכמו ביניהם בהסכם ההתקשרות.

10.3. הפקדה לנאמנות:

10.3.1. השירות מאפשר למזמין עבודה אשר התקשר בהסכם עם מבצע עבודה, להפקיד את הסכום אשר הוסכם עליו לביצוע ההתחייבות שביניהם בנאמנות באמצעות השירות (להלן "מערכת הפקדה לנאמנות"). מערכת הפקדה לנאמנות מיועדת להגן על משתמשי השירות בין אם מזמיני העבודה ובין אם הם מבצעי העבודה. למזמיני העבודה מערכת הפקדה לנאמנות מהווה דרך נוחה לשלם את התמורה למבצע העבודה עם השלמת ביצוע העבודה לשביעות רצון הצדדים. למבצע העבודה מערכת הפקדה לנאמנות תבטיח לו את קבלת התמורה על פי ההסכם בינו ובין מזמין העבודה ובמידה והעבודה בוצעה לשביעות רצונו של מזמין העבודה.

10.3.3. במקרה של מחלוקת בין מזמין עבודה למבצע עבודה, ניתן בהסכמת הצדדים בלבד להפנות את בירור העניין, באמצעות מערכת יישוב הסכסוכים. אשר יוכרע בהליך בוררות כפי שיפורט יישוב סכסוכים לפרטים נוספים והנחיות על מערכת הפקדה לנאמנות לחץ הפקדת כספים בנאמנות

10.4. החברה לא תשיב סכומים אשר שולמו לה בגין השירות כפי שהוסכם בינה ובין מבצע העבודה בהסכם ההתקשרות ביניהם.

10.5. מבצע העבודה מסכים בזאת כי החברה תחייב את אמצעי התשלום אשר עודכן על ידו בדמי השירות החודשיים כפי שסוכמו בין מזמין העבודה והחברה בהסכם ההתקשרות הנפרד אשר נחתם בין הצדדים. וכן בעמלת השירות אשר החברה תהיה זכאית לגבות במקרה בו מבצע העבודה התקשר באמצעות השירות עם מזמין לביצוע עבודה מטעמו.

10.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מבנה התשלומים ו/או העמלות בגין השירותים שהיא מעניקה למשתמשי השירות והיא תעדכן על כך את המשתמשים באמצעות האתר ו/או האפליקציה זמן סביר בטרם החלת השינוי.

11. השימוש באתר ו/או ביישומון (אפליקציה)

11.1. המשתמש מודע לכך שהאתר ו/או היישומון הינם פלטפורמה מבוססת תוכנת, הנותנת, בין היתר, שירותי אירוח למשתמשי השירות.

11.2. מובהר בזאת כי תוכן המשתמשים, לרבות בהודעות אשר נשלחות ומתקבלות על ידי המשתמשים בשירות, הינו באחריות המשתמשים בלבד. לחברה אין, ולא יכולה להיות, שליטה על תוכן משתמש אשר נשלח ממשתמש אחד למשתמש אחר.

11.3. הנך מקנה בזאת לחברה ו/או למורשים מטעמה, רשות בלתי חוזרת לעשות שימוש בתוכן המשתמש שלך אשר בחשבון המשתמש שלך ושתוכן המשתמש אינו מוגן בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים וכי תוכן המשתמש אינו מפר כל הסכם שלך עם צדדים שלישיים ו/או אינו יוצר עוולה ו/או עבירה על חוק כלשהו.

11.4. הנך מתחייב בזאת כלפי החברה כי לא תציע למכירה ו/או לא תציע לתת שירות, באופן ישיר ו/או עקיף, לגבי מוצר או שירות האסורים במכירה ו/או שאסור להציעם לציבור, על פי הדין החל במקום אספקת השירותים.

11.5. כל פעולה אשר תתבצע על ידי המשתמש שהינה בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או בניגוד לדין החל על ההתקשרות נשוא השימוש בשירות, הינה באחריות המשתמשים בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות שהיא בגין כל נזק ו/או תוצאה של הפרת האמור לעיל.

11.6. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מוצר ו/או תוכנה לרבות "עכבישים", רובוטים, קישורים עמוקים, המאפשרת באופן אוטומטי לגשת למערכות עליהן מותקנת /ואו מוחזקת תוכנת השירות, להעתיק, לנטר באופן מלא או חלקי, לשנות ו/או למחוק כל תוכן או נתון המוחזק על גבי מערכות החברה ו/או המערכות עליהן מוחזקת תוכנת השירות.

11.7. חל איסור לבצע ניסיונות חדירה ו/או כניסה לשירות באופן לא מורשה ושלא באמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון המשתמש שלך.

11.8. חל איסור מוחלט לבצע ניסיון עקיפה של מנגנוני האבטחה של התוכנה באמצעותה מתקבל השירות או כל מניפולציה אחרת על התוכנה .

11.9. הנך מתחייב שלא לפרסם על החברה ו/או על השירות ו/או על האתר ו/או היישומון כל פרסום פוגעני ו/או שלילי העשוי לפגוע במוניטין החברה, ו/או בשמם הטוב של המשתמשים האחרים בשירות.

11.10. הנך מתחייב שלא ליצור עומס בלתי סביר על השירות ו/או התוכנה ו/או התשתית באמצעותן ניתן השירות.

11.11. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בכל התקן חיצוני אשר מטרתו לשבש ו/או ניסיון לשבש, עם מהלך העבודה התקין של התוכנה ו/או האתר ו/או היישומון, עם רצף העברת הנתונים בין משתמשי השירות לחברה, בין החברה למשתמשים אחרים בשירות ובין החברה לצדדים שלישיים.

11.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך היא אינה חייבת לעשות כן, לנטר את תוכן המשתמש של משתמשי השירות. החברה תהיה רשאית לערוך, לתקן, להשעות פרסום, למחוק לצמיתות, כל מידע ו/או חלק ממנו העשוי לדעתה של החברה להפר לכאורה זכויות של צדדים שלישיים ו/או להפר הוראות חוק ו/או הוראות הדין החל.

11.13. החברה תהיה רשאית לעשות כל פעולה אשר היא תראה לנכון, לרבות תביעת פיצוי, בגין כל פעולה של משתמש אשר נועדה לפגוע במהלך התקין של השירות לרבות כלפי משתמש שהוא חלק מקבוצת משתמשים שמטרת הקבוצה היא מניעת שירות של האתר ו/או היישומון (DDOS – Distributed Denial of Service)

12. זכויות קניין רוחני

12.1. החברה הינה הבעלים של כל הזכויות הנובעות מהשירות ו/או מהאתר ו/או מהיישומון לרבות, אך לא רק, בתוכן המשתמשים.

12.2. כל זכויות היוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת, מוקנות בזאת לחברה ו/או לבעלי רישיונות מטעמה לרבות, אך לא רק, במלל, בתמונות, בקבצי קול או וידאו, בקבצים, בטבלאות, בסידור ועימוד, במראה האתר, בסממנים, בעיצוב ובכל מקום בו קיימת זכות כלשהיא לחברה.

12.3. השם “startAjob” או כל שם מסחרי אשר החברה תעשה בו שימוש לצרכי השירות, לרבות מוצרים אשר החברה תציע למשתמשיה, הם רכושה של החברה והינם מהווים סימן מסחרי בר הגנה. אין לעשות שימוש בשם המסחרי של החברה ו/או השירות, אלא אם ניתנה על כך הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.4. אין ברישום של משתמש בשירות ו/או תשלום עמלת השירות ממבצע עבודה לחברה, כדי להקנות לו אילו מן הזכויות השמורות לחברה בלבד, לרבות זכויות הקניין הרוחני כאמור לעיל.

12.5. במקרה בו נודע למשתמש כי נעשה שימוש בתוכן המשתמש שלו בניגוד להסכמתו ו/או על ידי גורם אשר אינו ידוע לו, ו/או שנעשה שימוש בסימניה המסחריים של החברה שלא באמצעות החברה או שלא במהלך השימוש בשירות, יש לדווח על כך לחברה בהקדם האפשרי. החברה הינה שומרת חוק והיא שומרת על זכויותיהם של המשתמשים בשירותיה והיא תפעל באמצעים העומדים לרשותה שלא להפר זכויותיהם של צדדים שלישיים, ו/או את זכויותיה.

12.6. במקרה של דיווח כאמור לעיל, יש לכלול את הפרטים הבאים:

12.6.1. אישור מאת בעל הזכויות כי זכויותיו הופרו, חתום על ידו אלקטרונית /או על מסמך.

12.6.2. תיאור של הפעולה המפרה את הזכות וכל תיעוד המוכיח זאת, אשר יאפשר לחברה להתחקות אחר תוכן המשתמש שלגביו נטען כי הוא מפר לכאורה זכויות של צדדים שלישיים.

12.6.3. פרטי המידע באמצעותם ניתן יהיה לחזור אליך להשלמת הבירור או פרטים נוספים אשר ידרשו לצורך השלמת הדיווח לעיל.

12.6.4. הצהרה חתומה בחתימת המשתמש לפיה, למיטב ידיעתו ואמונתו, השימוש אשר נעשה בחומרים מסוימים נעשה בלא הרשאה מבעל הזכות, שלוחו או בניגוד לחוק וכי שהמידע שנמסר הינו מדויק וכי המשתמש מוסמך מטעמו של בעל הזכויות, לפעול בעניין זה.

12.7. החברה תהיה רשאית להסיר תוכן משתמש המפר לכאורה זכויות צדדים שלישיים ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה בלבד. למשתמש לא תעמוד כל טענה כנד החברה, האתר ו/או השירות, בגין הסרה של תוכן משתמש אשר לכאורה מפר זכויות של צדדים שלישיים, בין אם הזכויות הופרו בפועל ובין אם לאו.

12.8. לחברה עומדת הזכות בכל עת, להסיר ו/או להקפיא ו/או למחוק כל חשבון משתמש אשר לכאורה מפר זכויות צדדים שלישיים ו/או שלגביו נטען על ידי צדדים שלישיים שהוא מפר לכאורה את זכויותיהם.

12.9. על אף האמור לעיל, לחברה אין כל חובה, לבחון, לנטר, לערוך, למחוק, להסיר כל חומר שהוא בבחינת תוכן גולשים והאחריות הבלעדית על תוכן המשתמש, בכל עת, היא על המשתמש בלבד.

12.10. במסגרת ההתקשרות בינך ובין החברה על פי הוראות הסכם זה, הנך מקנה בזאת לחברה באופן בלתי חוזר והחברה תהיה רשאית, באמצעות השירות ו/או שלא באמצעותו, לעשות שימוש בתוכן המשתמש, בכל אופן שהחברה תראה לנכון לרבות לערוך בו שינויים, למחוק, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירה נגזרת, לשדר, להציג ו/או כל פעולה חוקית אחרת שהחברה יכולה ו/או תוכל לעשות בתוכן משתמש ובכל מדיה אשר החברה תראה לנכון.

12.11. בעת העלאת תוכן משתמש לפרסום באמצעות השירות חלה עליך המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. חל איסור מוחלט להעלות לפרסום תוכן משתמש שהוא שקרי, מטעה, תוכן המוגן בזכויות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים, תוכן פורנוגראפי, תוכן הנוגע לקטינים ופרטיהם האישיים, תוכן המכיל תוכנות זדוניות וכל רכיב תוכנה אשר נועד לפגוע או להשפיע על השרות, תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם, תוכן המהווה לשון הרע, תוכן מסית, תוכן המעודד עבירה פלילית או עוולה אזרחית.

13. שיפוי

13.1. הנך מתחייב בזאת לשפות את האתר ו/או החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה אשר ייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה ולרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

13.2. הנך מתחייב בזאת לשפות את האתר ו/או החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צדדים שלישיים כתוצאה מתוכן משתמש שהועלה על ידך בפרסומים במהלך השימוש בשירות.

14. קישורים (Links) לצדדים שלישיים

14.1. במהלך השימוש בשירות ייתכן ותפורסמנה הפניות באמצעות קישורים (links) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.

14.2. לחיצה על קישור לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים, יפתח למשתמש חלון דפדפן חדש אשר יוביל אותו לאתר של אותו צד שלישי.

14.3. לחברה אין כל ידיעה ו/או שליטה לגבי התכנים אשר מפורסמים באותם אתרים של צדדים שלישיים ועל כן לחברה לא תהיה כל אחריות לגבי תכנים אלו והשימוש באתרים אלו הוא באחריות המשתמש בלבד.

14.4. ככל ומשתמש מוצא את עצמו נפגע כתוצאה מקישור לאתר צד שלישי במהלך השימוש בשירות, יש להודיע על כך לשירות הלקוחות של החברה צור קשר והחברה תפעל לבירור העניין ובמידת הצורך תפעל להסיר את הקישור מהשירות.

15. סיום ההתקשרות

15.1. החברה תהיה רשאית בכל עת ובלא כל הודעה מוקדמת להשעות ו/או לבטל ו/או לחסום גישה לחשבון ו/או לבטל כל זכות ו/או הרשאה אשר ניתנה לך המשתמש לעשות שימוש בשירות באמצעות האתר ו/או היישומון.

15.2. עם סיום ההתקשרות כאמור לעיל, תמשכנה לחול עליך הוראות הסכם זה הנוגעות לתוכן משתמש וזכויות צדדים שלישיים.

15.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות במקרים המפורטים להלן: (א) במקרה בו המשתמש הפר את הסכם שימוש זה עם החברה או שהחברה סבורה כי המשתמש פעל בניגוד להוראות הסכם שימוש זה. (ב) במקרה שהחברה סבורה כי המשתמש פועל בניגוד לחוק ובמטרה להונות את החברה. (ג) במקרה בו החברה תגיע למסקנה כי השימוש שלך בשירות עשוי לגרום לחברה ו/או לצדדים שלישיים סיכון ו/או נזק ו/או הפסד והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

15.4. כמו כן, תהיה רשאית החברה לסיים את ההתקשרות במקרים בהם אינך מגיב לבקשות לאימות חשבון המשתמש הנשלחות אליך באמצעות השירות, או במקרה בו לא תשלים תהליך של אימות חשבון המשתמש תוך 3 חודשים מהמועד בו נתבקשת להגיב על בקשות לאימות חשבון המשתמש.

15.5. ככל וסיום ההתקשרות ינבע כתוצאה מהפרה שלך של תנאי השימוש והסכם ההתקשרות, הנך אחראי כלפי החברה גם על הנזקים ו/או ההוצאות אשר יגרמו לה, כתוצאה מהפרת הסכם השימוש והנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל הפסד ו/או הוצאה, לרבות עלות עובדים ועלות החקירה לבירור היקף הנזקים בגין הפרתך את הסכם שימוש זה.

15.6. עם סיום ההתקשרות ובהתאם לנסיבות אשר קדמו לסיום ההתקשרות, החברה עשויה להיענות לבקשות אשר תשלחנה אליה שנושאן החזרים של כספים אשר שולמו לחברה ו/או שהיו אמורים להיות משולמים לה.

15.7. המשתמש מתחייב בזאת כלפי החברה להמשיך לשלם לה את הסכומים על פי הסכם ההתקשרות עמה עד סיום ההתקשרות ביניהם ובכלל זה, לא לבטל ו/או לדחות חיובים אשר אמורים להתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או הוראת קבע עד לסיום ההתקשרות.

16. בקשה לסגירת חשבון משתמש

16.1. הנך רשאי בכל עת לבקש את סגירת חשבון המשתמש שלך בכפוף לתנאים המצטברים כמפורט להלן:

16.1.1. הנך מתבקש לשלוח לחברה באמצעות "צור קשר" צור קשר בקשה לסגירת חשבון המשתמש.

16.1.2. החברה תוודא עם בעל חשבון המשתמש כי הבקשה לסגירת החשבון נשלחה מטעמו.

16.1.3. החברה תוודא כי לבעל חשבון המשתמש לא קיימים חובות ו/או התחייבויות כספיות אחרות כלפי החברה ומשתמשים אחרים בשירות בגין השירותים שסופקו ו/או שהיו אמורים להיות מסופקים לו וכי לחברה אין טענות אחרות כלפי בעל חשבון המשתמש.

16.1.4. החברה תעשה מאמץ סביר לבדוק באם צדדים שלישיים העלו כלפיה, או כלפי בעל חשבון משתמש טענות בגין הפרת זכויותיהם.

16.2. ככל והבקשה לסגירת חשבון המשתמש תעמוד בארבעת התנאים לעיל, החברה תסגור את חשבון המשתמש.

17. חשבונות שאינם פעילים

17.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לבטל כל חשבון משתמש אשר לא הייתה בו כל פעילות לתקופה של 12 חודשים קודם לכן ו/או שתמה תקופת ההתקשרות על פי הסכם ההתקשרות.

17.2. החברה תשלח למשתמש התראות על מועד השעיית ו/או ביטול חשבון המשתמש חודשיים לפני המועד האמור, חודש לפני האמור ו-24 שעות לפני המועד האמור.

18. העדר אחריות

18.1. השירות הינו פלטפורמה אינטרנטית אשר נועדה לאפשר מפגש בין מזמיני עבודה באשר הם, למבצעי עבודה באשר הם.

18.2. אין לחברה, בעלת שירות, היכולת ו/או הרשות החוקית לוודא את זהותם של המשתמשים בשירות והחברה, בכדי להעניק את השירות למשתמשיה, מסתמכת על אישורם והסכמתם של המשתמשים בשירות להסכם זה, המהווה את תנאי השימוש בשירות והוא מהווה, לכל דבר ועניין, הסכם משפטי מחייב בינך, המשתמש ובין החברה.

18.3. בעשותך שימוש בשירות וביצוע התקשרויות באמצעותו עם מזמיני עבודה ו'או מבצעי עבודה, הנך מודע לכל הסיכונים הכרוכים בכך ולחברה אין, ולא תהיה, כל אחריות שהיא על נזק ו/או עוולה ו/או עבירה אשר עשויה לנבוע מההתקשרות בינך ובין משתמש אחר בשירות.

18.4. כל המידע שמוצג כתוכן משתמש הוא על אחריות המשתמש בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות בגין כל תוכן משתמש אשר מאוחסן ו/או שמור ו/או נשלח באמצעות השירות.

18.5. בכל מקרה שמשתמש, או צד שלישי כלשהו, סבור כי תוכן משתמש אשר נוצר ו/או הועבר ו/או הוצג באמצעות השירות, מפר את זכויותיו, יש להודיע על כך לחברה בהקדם האפשרי והחברה תפעל ללא דיחוי לתקן את הדורש תיקון ו/או להסיר את הדורש הסרה, עד לבירור העניין.

18.6. השימוש בשירות כרוך גם בשירותים שהחברה, רוכשת ו/או עושה שימוש בהם, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ואשר החברה מתבססת עליהם כספקי שירותים, לרבות בתחום התשתית והתוכנה. לחברה אין שליטה על איכות השירותים שהיא מקבלת מצדדים שלישיים ו/או מסדירותם ותקינותם. ואין לחברה כל אחריות בגין תקלות בשירות אשר נובעות מצדדים שלישיים.

18.7. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד ספקי השירות של החברה, אשר מהם מתקבלים שירותי תוכנה ו/או שירותי אירוח ו/או שירותי תשתית, לצורך פעילותו התקינה של השירות ו/או האתר ו/או היישומון.

18.8. ייתכן כי במהלך קבלת השירות תתרחשנה תקלות, אשר מקורן בצדדים שלישיים ו/או בשירות ו/או בחברה. החברה תפעל לתיקון כל התקלות אשר היא תדע עליהן אולם בכל מקרה, לא תחול עליה כל אחריות שהיא במקרים שלמשתמש נגרמו נזקים כתוצאה מווירוס, באגים, נוזקה, רוגלה, סוס טרויאני, או כל תוכן אשר נשלח ו/או התקבל באמצעות השימוש בשירות.

18.9. ככל והחברה תמצא אחראית על נזק כלשהו אשר נגרם לך, הרי שסכום הנזק יהיה, לכל היותר, הסכום אשר שולם על ידך לחברה כתוצאה מהסכם ההתקשרות.

19. שינוי תנאי השירות

החברה תהיה רשאית מעת לעת וללא כל הודעה מראש, לעדכן את תנאי שימוש אלו. בכל עדכון היא תציין את תאריך העדכון האחרון. באחריותך, המשתמש, לבדוק מעת לעת, את הנוסח העדכני של תנאי השימוש, אשר מהווים את ההסכם המשפטי המחייב בינך ובין החברה ואשר מכוחו של הסכם זה, ניתנת לך הרשאה מאת החברה לעשות שימוש בשירות. בכל מקרה בו אינך מסכים לתנאי השירות, הנך נדרש בזאת להפסיק לאלתר את השימוש בשירות אולם כל עוד נמשך על ידך השימוש בשירות, יראו בנוסחו המעודכן והאחרון של הסכם השימוש, כנוסח ההסכם המחייב בינך ובין החברה.

20. יישוב סכסוכים

20.1. בוררות בין משתמש רשום ובין החברה

20.1.1. כל מחלוקת אשר תתגלע בינך ובין החברה, תתברר בהליך בוררות בפני בורר יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים וככל והצדדים לא יגיעו להסכמה על זהותו של הבורר, יתמנה הבורר על ידי לשכת עורכי הדין.

20.1.2. סעיף זה מהווה את הסכמת הצדדים מראש להפנות כל סכסוך נשוא השימוש בשירות לבורר דן יחיד, אשר לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולסדרי הראיות, ואשר החלטתו תינתן בהסתמך על טענות הצדדים בכתב ולאחר דיון אחד בפניו והיא תחייב את הצדדים כפסק בוררות.

20.2. הפנייה לבוררות בין משתמשים רשומים

20.2.1. השירות מאפשר למשתמש בשירות לפתוח בהליך של יישוב סכסוך עם משתמש אחר בגין מוצר ו/או שירות אשר לגביהם סיכמו המשתמשים בהסכם נפרד שהחברה אינה חלק ממנו ואינה מודעת לתנאיו.

20.2.2. באמצעות פנייה ליישוב סכסוכים בהסכמת שני הצדדים, החברה תהיה מוסמכת להכריע במחלוקת על פי שיקול דעתה ובהגינות כלפי שני הצדדים.

20.2.3. החברה בהחלטתה, תסתמך על הנתונים ו/או המידע אשר מאוחסן בכל אחד מחשבונות המשתמש נשוא המחלוקת בלבד ולא תשמע כל טענה מצד כלשהו, על כך שהנתונים בפועל שונים מהנתונים השמורים בחשבונות המשתמשים.

20.3. לא הסכימו הצדדים לגבי הכרעת החברה בהליך הפנייה לבוררות כמפורט לעיל, יופנה העניין להליך של בוררות כמפורט בסעיף 20.1 לעיל ובגין הפניית הצדדים להליך זה, תגבה החברה את הסכום המפורט עמלות וחיובים עמלות וחיובים" מכל אחד מהצדדים למחלוקת נשוא הליך הבוררות ובסיום הליך הבוררות, הצד המפסיד יישא בעלות הליך הבוררות והסכום אשר גבתה החברה מהצד המנצח בהליך כאמור לעיל, יוחזר לו.

21. מדיניות הפרטיות

21.1. החברה מקפידה על פרטיות המשתמשים בשירות ועל כן הנך נדרש בזאת לקרוא, להבין ולאשר את מדיניות הפרטיות של החברה, לצורך המשך השימוש בשירות.

21.2. מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להתעדכן מעת לעת ובאחריותך לבדוק כי מדיניות הפרטיות של החברה תואמת את הסכמתך . ככל שאינך מסכים למדיניות הפרטיות של החברה, הנך נדרש שלא לעשות שימוש בשירות ולבקש את סגירת חשבון המשתמש כמפורט לעיל.

21.3. החברה הינה חברה המאוגדת במדינת ישראל והשירות מופנה בעיקרו למשתמשים רשומים מישראל או בעלי זיקה לישראל ומדיניות הפרטיות של החברה, משקפת את הדין החל בישראל והיא פועלת ותמשיך לפעול על פיו.

21.4. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות מדיניות פרטיות

22. אבטחת מידע

22.1. החברה פועלת על פי הוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017 בקשר עם מאגרי המידע והיא מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע האישי שלך, בעשותך שימוש בשירות על פי תנאי השירות.

22.2. שמירת מידע - לשם ייעול ושיפור השירותים המסופקים על ידי החברה במסגרת קבלת השירות באתר ו/או ביישומון (אפליקציה) יתכן וייאסף מידע אישי אודות המשתמש לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מיקום, אמצעי תשלום, קבצים (מידע, אודיו, וידאו) וכיוצ"ב. כל המידע האישי המפורט לעיל נמסר לחברה מרצונו החופשי של המשתמש ובהסכמתו המפורשת. החברה תשמור את המידע האישי כל עוד חשבון המשתמש פעיל ולגבי חשבונות אשר אינם פעילים ואשר ייסגרו על ידי החברה כמפורט לעיל בהסכם זה, החברה תשמור רק את המידע אשר היא מחויבת לעשות כן על פי דין, ולתקופה הנדרשת.

22.3. שימוש בקבצי cookies – השימוש בשירות כרוך בהסכמת המשתמש לקבל קבצי cookies וזאת לצורך זיהוי המשתמש בכניסות חוזרות ונשנות לשירות באמצעות האתר ו/או ביישומון. המשתמש רשאי שלא להסכים לקבל קבצי cookies אולם הוא מודע לכך שלא יוכל להמשיך ולעשות שימוש בשירות וחשבון המשתמש שלו יושעה ו/או יבוטל.

22.4. אבטחת מידע והשימוש במידע - החברה משקיעה משאבים רבים במטרה להגן על המידע האישי של המשתמש ועל תוכן המשתמש השמור על חשבון המשתמש. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש יהווה הסכמה מצדו לחברה /ואו מי מטעמה להשתמש במידע שמסר. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע הנאגר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, לרבות דיוור ישיר. במקרים מסוימים החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין. ולפרסם את המידע ו/או חלק ממנו ברשתות החברתיות ו/או בערוצי youtube ו/או שירותים דומים.

22.5. בשימוש בשירות הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה עושה כל שביכולתה להגן על המידע האישי שלך, אך אין לראות בכך כהתחייבות שאמצעי הזהירות שהיא נוקטת אכן יספקו חסינות מלאה בפני חדירה למערכות עליהן מסופק השירות והחברה, מנהליה, עובדיה, ספקי השירות שלה ו/או מי מטעמם, לא תהיה כל אחריות במקרה של מידע אישי שדלף ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור לעיל

23. הדין החל ומקום השיפוט

החברה הינה חברה אשר כתובתה הרשומה בישראל ועל כן כל פירוש של הסכם זה, יהיה על פי הדין הישראלי וכל מחלוקת אשר לא תיפתר בין הצדדים בהליך הבוררות המפורט לעיל, תידון בבתי המשפט בתל אביב על פי הסמכות העניינית של נושא התביעה.

24. הודעות

24.1 כל הודעה שברצונך לשלוח לחברה ניתן תמיד לשלוח באמצעות "צור קשר" צור קשר באתר ו/או ביישומון.(אפליקציה) .

24.2. במקרה והחברה תצטרך לשלוח אליך הודעה, תישלח אליך הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר אומתה על ידך עם הרשמתך לשירות.

24.3. חשבוניות מס ו/או כל מסמך אחר הנדרש על פי דין, תשלחנה באופן אלקטרוני, אלא אם החברה תתבקש לפעול אחרת וכפי שיוסכם בין החברה ובין המשתמש במועד עריכת הסכם ההתקשרות.

24.4. החברה תהיה רשאית, אלא אם נתבקשה שלא לעשות כן באופן מפורש, לשלוח למשתמש הצעות שיווקיות מטעמה ו/או מטעמם של צדדים שלישיים הקשורים עימה.